DEELNAMEREGLEMENT 2015

 

Deelnamereglement Kerstmarkt Magisch Maastricht – Vrijthof 2015

Artikel 1. Standplaatsruimte; hierna te noemen: de stand, wordt toegewezen door Stichting Vrijthof Mooi in samenwerking met de gemeente Maastricht. De stand wordt verhuurd door de Stichting Vrijthof Mooi; hierna te noemen: organisatie. Met de wensen van de standhouder; hierna te noemen: exploitant, zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden. De uiteindelijke beslissing tot toewijzing van een stand zal echter uitsluitend en alleen genomen worden door de organisatie.

Artikel 2. Diegenen die de stand beheert, moet zich op verzoek kunnen legitimeren en de toewijzing van de stand kunnen tonen. Bij gebreke

is de organisatie bevoegd, zonder enige vorm van vergoeding jegens de exploitant, de exploitant van verdere deelname uit te sluiten.

Artikel 3. De exploitant dient te beschikken over een geldig BTW nummer.

Artikel 4. De editie van 2015 van Magisch Maastricht - Kerstmarkt Vrijthof, hierna te noemen de Kerstmarkt, start op 28 november 2015 en duurt tot en met 29 december 2015. De minimale openingstijden van de chalets en foodstands op de Kerstmarkt zijn: maandag t/m woensdag van 11.00 tot 20.00 uur, donderdag t/m zaterdag van 10.00 tot 22.00 uur , zondag van 12.00 tot 18.00 uur. Uitzonderingen: 24 december van 11.00 tot 18.00 uur. NB: Eerste en tweede Kerstdag mogen de kerstchalets die handel drijven onder de Wet Detailhandel normaliter als gevolg van het Besluit Winkelopeningstijden niet geopend zijn. De schaatsbaan, overige attracties en horecapaviljoen zijn overigens Eerste Kerstdag, 25 december van 12.00 – 18.00 uur en Tweede Kerstdag, 26 december van 12.00 – 22.00 uur wel geopend. Uitsluitend in overleg en na akkoord van de organisatie kan van deze openingstijden worden afgeweken. Indien exploitant zonder toestemming van de organisatie afwijkt van deze openingstijden wordt een boete opgelegd van € 1.000,00 per dag dat wordt afgeweken.

Artikel 5. Voor de huur van een stand wordt per standhouder een borgsom van € 1.000,00 gevraagd. Voor de borgsom wordt een separate factuur, vrij van BTW verstuurd, welke binnen 8 dagen na verzenddatum voldaan dient te worden. Deelname aan de Kerstmarkt is pas definitief na het voldoen van de borgsom. Indien de borgsom niet voor de gestelde datum is voldaan, wordt de inschrijving niet aanvaard. De borgsom wordt terugbetaald na afloop van de kerstmarkt, indien de exploitant aan alle voorwaarden zoals genoemd in dit reglement heeft voldaan.

Artikel 6. Het is de exploitant verboden andere producten of diensten te exposeren en/of te verkopen cq. in de stand voorradig te hebben dan die waarvoor hem toewijzing is verleend. Indien de exploitant andere producten in de stand verkoopt dan de producten waarvoor hem toewijzing is verleend op de bevestiging van deelname, geldt een boete van € 1.000,00 per dag.

Artikel 7. De organisatie draagt zorg voor een verantwoorde aankleding en afwerking van de buitenkant van de stand overeenkomstig de kerstsfeer. Het gebruik van eigen decoratie en/of verlichting aan de buitenkant van de stand is niet toegestaan. Het is eveneens niet toegestaan aan op het terrein aanwezige bomen te tuien, afrastering, kerstversiering, reclames en dergelijke te bevestigen. Opbouw kan geschieden vanaf 24 november 2015 vanaf 10.00 uur en dient 26 november 2015 om 16.00 uur afgerond te zijn. Dit i.v.m. de officiële opening.

Artikel 8. Het is aan uzelf hoe u de binnenzijde van uw chalet inricht, met dien verstande, dat u het chalet niet beschadigd. In verband met de veiligheid en de uitstraling van het evenement is het uitdrukkelijk NIET toegestaan om iets aan de buitenzijde van het chalet, dus buiten het houten vloeroppervlak van uw chalet, uit te stallen of te bevestigen. Om misverstanden te voorkomen: het is dus ook niet toegestaan om iets aan of op de verkoopkleppen te hangen/plaatsen en zeker niet toegestaan om losse zaken als verkooprekken, verkoopmolens etc . buiten het vloeroppervlakte van uw chalet uit te stallen.

Artikel 9. In verband een uniforme en rustige uitstraling, mag u na akkoord van de organisatie, gebruik maken van eigen prijsbordjes.

Artikel 10. In de navolgende gevallen kan de exploitant van verdere deelname aan de Kerstmarkt worden uitgesloten, zonder dat de organisatie daarvoor enige vorm van vergoeding verschuldigd is. Bovendien kan in voorkomende gevallen een boete worden opgelegd aan de exploitant door de organisatie.

a. indien de stand niet, niet tijdig of niet conform de gemaakte afspraken door de exploitant in gebruik wordt genomen;

b. indien de stand geheel of gedeeltelijk voortijdig wordt afgebroken of ontruimd;

c. indien de stand buiten functie wordt gesteld of onbemand wordt achtergelaten;

d. indien een andere plaats in gebruik wordt genomen dan die welke is toegewezen of de toegewezen kerstchalet aan een derde in gebruik wordt gegeven door verhuur of anderszins wordt afgestaan, daaronder begrepen gevallen waarin de stand door een ander wordt beheerd dan de exploitant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie;

e. indien door de exploitant of derden waarvoor hij verantwoordelijk is zodanig wordt opgetreden dat hij zijn omgeving en/of activiteiten van Magisch Maastricht - Vrijthof onredelijk hindert, of dat afbreuk wordt gedaan aan de sfeer; Hieronder valt tevens het met veel geschreeuw aanprijzen van uw koopwaar. Dit is uitdrukkelijk NIET toegestaan.

f. indien mechanische en/of ander geluid producerende toestellen zonder toestemming van de organisatie worden gebruikt;

g. indien materialen of goederen in het gehuurde worden gebracht op een tijdstip gelegen buiten de tijden bestemd voor aan- en afvoer;

h. indien de exploitant de huurprijs of enig ander aan de organisatie verschuldigd bedrag niet, niet geheel of niet tijdig voldoet;

i. indien de exploitant, of derde waarvoor hij verantwoordelijk is, handelt in strijd met enige andere in dit reglement opgenomen bepaling.

Artikel 11. Exploitant maakt tegenover de organisatie geen aanspraak op enige vergoeding, hoe genaamd dan ook, in geval van:

beschadiging aan materialen of goederen door derden;

schade aan derden;

schade, veroorzaakt vanwege storing en/of algemene onderbreking van de elektriciteitsvoorziening.

Artikel 12. Exploitant vrijwaart de organisatie tegen alle vorderingen van derden, uit welke hoofde dan ook, ingeval van schade, die verband houdt met het inrichten, exploiteren en/of uitruimen van de stand.

Artikel 13. Exploitant is verplicht voor eigen rekening en risico een deugdelijke verzekering af te sluiten voor schade door brand en/of storm en diefstal aan de stand en de eigendommen van exploitant en een verzekering voor bedrijfsaansprakelijkheid. Indien gewenst dient de exploitant op verzoek een kopie van de polis te overleggen aan de organisatie.

Artikel 14. Alle schade, door exploitant toegebracht aan stadseigendommen door het inrichten, exploiteren en/of uitruimen van de stand worden gedragen door exploitant. Over herstel van schade treedt exploitant in overleg met de organisatie.

Artikel 15. Voor servicekosten en afvalverwerking betaalt iedere exploitant € 75,- per non-food unit en € 250,- per food unit. Het afval kan de exploitant uitsluitend in de daarvoor bestemde perscontainer, achter het paviljoen, deponeren. Voor het niet correct naleven van de afvalverwerkingsprocedure staat een boete van € 250,- per overtreding. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan uw afval te deponeren in de afvalbakken die op het terrein verspreid staan of om afval te verzamelen rondom de stand. Indien de exploitant hiermee in gebreke blijft, zal het schoonmaken op zijn kosten geschieden, terwijl deze gedraging tevens kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname zonder dat de organisatie enige vergoeding daarvoor verschuldigd is.

Artikel 16. De exploitant is verplicht zijn stand en een straal van 3 meter daaromheen, dagelijks uiterlijk een uur na sluiting van de Kerstmarkt schoon te maken en gedurende de dag schoon te houden en begaanbaar te houden. Daartoe levert de organisatie in geval van sneeuwval 1 emmer strooizout. Indien er meer strooizout nodig blijkt te zijn, dient de standhouder hier zelf zorg voor te dragen.

Artikel 17. Exploitant kan niet eerder dan 29 december 2015 om 20.00 uur starten met de afbouw. Het is pas vanaf 30 december 2015 vanaf 8.00 uur toegestaan om met uw auto het terrein te betreden. Afbouw dient uiterlijk 31 december 2015 om 18.00 uur afgerond te zijn. De exploitant dient de stand in onbeschadigde, spijkervrije, schroefvrije en schone staat op te leveren aan het einde van de Kerstmarkt, bij gebreke waarvan de organisatie de eventuele kosten in rekening brengt bij de exploitant. De tijden voor op- en afbouw, inrichting en bevoorrading moeten door de exploitant volledig gerespecteerd worden, zonder overlast aan anderen.

Artikel 18. De exploitant zal de voorschriften en aanwijzingen, gegeven door of namens de politie, brandweer, gemeente of andere bevoegde autoriteiten, stipt en zonder uitstel opvolgen. Niet toegestaan is:

het slaan van pennen, palen of grondankers in de bestrating en/of vloer;

het leggen van buizen;

het parkeren van motorvoertuigen en/of aanhangers op de locaties in gebruik door de organisatie,

anders dan voor laden en lossen in de daarvoor aangewezen tijden;

het deponeren van afval anders dan in de daarvoor bestemde containers;

het aanbrengen van reclame-uitingen;

De in het Vrijthofdek aanwezige luchtroosters dienen ten allen tijde te worden vrijgehouden.

Artikel 19. Indien de overeengekomen huurprijs niet binnen de gestelde betalingstermijn is voldaan, vervalt deelname aan de Kerstmarkt. Reeds voldane betalingen worden niet gerestitueerd.

Artikel 20. Het parkeren van een motorvoertuig achter de stand is ten strengste verboden. Tijdens het inrichten en opruimen van de Kerstmarkt is het de exploitant wel toegestaan zijn motorvoertuig in de buurt van zijn stand te parkeren. Na het laden en lossen dient de exploitant zijn voertuig direct op een daarvoor bestemde parkeerplaats te parkeren. Laden en lossen is alleen toegestaan buiten de openingstijden van het evenement.

Artikel 21. De stroomvoorziening wordt door de organisatie aangelegd. De aansluiting dient door de exploitant zelf te geschieden. Het is ten strengste verboden eigen verwarmingstoestellen te plaatsen in de stand. Bij constatering door de organisatie wordt het toestel in beslag genomen door de organisatie en pas na het evenement terugbezorgd aan de exploitant. Kabels die door de exploitant zelf worden gebruikt dienen waterbestendig te zijn en voorzien van een keurmerk (NEN1010). Bij gebruik van een haspel dient deze volledig te zijn uitgerold.

Artikel 22. De pachtsom van de stand zoals overeengekomen is exclusief BTW. Een stand wordt in principe alleen verhuurd voor de gehele periode van de Kerstmarkt.

Artikel 23. Indien de Kerstmarkt om welke reden dan ook geen doorgang mocht vinden, wordt de overeenkomst tussen de organisatie en de exploitant ontbonden. De organisatie verplicht zich in dat geval de reeds ontvangen bedragen aan de exploitant te retourneren. De exploitant heeft in geen geval recht op schadevergoeding of vergoeding van de gemaakte kosten. Dit geldt ook indien de oorzaak van het niet doorgaan van de Kerstmarkt aan de organisatie kan worden toegerekend.

Artikel 24. Bij overtreding van enige bepaling uit deze overeenkomst kan de organisatie overgaan tot de navolgende maatregelen:

  • niet terugbetalen van een deel of de gehele borgsom;
  • de stand wordt met onmiddellijke ingang gesloten en ontruimd zonder restitutie van enig bedrag aan de exploitant;
  • de exploitant wordt uitgesloten voor toekomstige deelname aan de Kerstmarkt;
  • de exploitant heeft in geen geval recht op vergoeding aan geleden schade of op vergoeding van gemaakte kosten.

Artikel 25. Wanneer de exploitant, na inschrijving, om welke reden dan ook afziet van deelname aan de Kerstmarkt dient te allen tijde de volledige overeengekomen huursom te worden voldaan.

Artikel 26. In alle voorkomende gevallen waarin dit deelnamereglement niet voorziet, zal door de organisatie bindend worden beslist. Bij eventuele geschillen tussen de exploitant en de organisatie kiezen partijen domicilie ten kantore van de organisatie te Vrijthof 7, 6211 LC Maastricht. Mochten gerezen geschillen leiden tot een gerechtelijke procedure, dan zullen deze bij uitsluiting van elke andere rechterlijke instantie worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter te Maastricht.

Artikel 27. De exploitant verklaart middels ondertekening van het inschrijfformulier, dat hij volledig op de hoogte is van het deelnamereglement van de Kerstmarkt.


Aktuele informatie

LAATSTE NIEUWS

Magisch Maastricht: een cadeautje!
Lees meer >

Nieuw in 2015: Kasteel Mirakels Maastricht
Lees meer >

OOK IN 2015 WEER MAGISCHE KORTINGS-PAKKETTEN VERKRIJGBAAR!!!
Lees meer >

Volledig nieuwsoverzicht >
Stichting Vrijthof Mooi
Vrijthof 7
6211 LC Maastricht

T 06 - 27 86 88 15
info@magischmaastrichtvrijthof.nl
KvK Limburg 14091888