HUIS- EN GEDRAGSREGELS

Huis- en gedragsregels
Op en in de directe omgeving van het Vrijthof gelden gedurende het evenement Magisch Maastricht een aantal huis- en gedragsregels. Bij het betreden van het Vrijthof stemt u zonder voorbehoud in met deze regels. Overtreding is op straffe van verwijdering van het terrein. Wanneer wij een strafbaar feit constateren, schakelen wij altijd de politie in.

U kunt bij de ingang of op het terrein gecontroleerd (identiteit, leeftijd) en/of gefouilleerd worden. U dient uw medewerking te verlenen aan dergelijke controle/fouillering. Weigert u dit, dan kan u de toegang worden geweigerd of kunt u van het terrein worden verwijderd.

U bent verplicht aanwijzingen van de organisatie en andere daartoe bevoegde personen op te volgen.

Aansprakelijkheid
De organisator – Stichting Vrijthof Mooi – is niet aansprakelijk voor het verlies van, of schade aan eigendommen tijdens uw bezoek, noch voor persoonlijk letsel dat het gevolg is van uw bezoek.

Afval
Afval deponeert u in de daartoe bestemde afvalbakken/-zakken.

Alcohol
Wij schenken geen alcoholische dranken aan personen jonger dan 18 jaar. Wij schenken geen sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar. Het is voornoemde personen ook verboden de genoemde alcoholische dranken aan te nemen en te nuttigen. Overmatig alcoholgebruik en openbare dronkenschap zijn verboden.

Camera

Er zijn camera’s aanwezig op het terrein. U stemt ermee in dat er beeld- en of geluidsopnamen gemaakt en, al dan niet op deze website, gepubliceerd (kunnen) worden.

Commerciële activiteiten
Het is verboden het terrein anders dan als privépersoon te bezoeken. Het is niet toegestaan om op het terrein commerciële of anderszins wervende activiteiten te ontplooien. Hieronder worden onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan het verspreiden van flyers of foldermateriaal, enquêteren en het werven van leden of donateurs.

Drugs
Het bezit en gebruik van, en het handelen in soft- of harddrugs op het terrein is ten strengste verboden.

Geen eigen consumpties
U mag geen consumpties of consumptieverpakkingen van buiten mee het terrein opnemen.

(Brom)fietsenverbod
Voor (brom)fietsen is plek in de daartoe bestemde stallingen om het terrein; u mag zich niet met een (brom)fiets op het terrein begeven.

Geen hinderlijk gedrag
U dient zich op zulke wijze te gedragen dat andere bezoekers hier geen hinder van ondervinden of redelijkerwijs aanstoot aan kunnen nemen. Bij constatering van hinderlijk gedrag, in welke vorm dan ook, krijgt u één waarschuwing. In het geval van herhaling volgt een verwijdering van het terrein en ontzegging van de toegang tot en met 1 januari 2014 c.q. het einde van het evenement.

Geen ongewenste intimiteiten, agressie of discriminatie
Wij tolereren geen enkele vorm van ongewenste intimiteiten of discriminatie. Agressie, inbegrepen bedreiging en mishandeling, zijn verboden.

Geen wapens of gevaarlijke voorwerpen
Het is verboden wapens of gevaarlijke voorwerpen mee het terrein op te nemen. Constateren wij wapenbezit, dan waarschuwen wij de politie.

Gevonden voorwerpen
U verplicht zich voorwerpen die duidelijk niet aan uzelf toebehoren af te geven aan een vertegenwoordiger van de organisatie (niet bij een van de standhouders).

Klachten
Voor klachten betreffende deze huisregels wendt u zich tot de organisatie.

Samenscholing
U mag niet samenscholen op zulke manier dat dit hinderlijk is voor de overige bezoekers of dat overige bezoekers dit redelijkerwijs als bedreigend kunnen ervaren.

Toiletgebruik en wildplassen
U kunt gebruikmaken van de toiletten op het evenemententerrein. Deze bevinden zich aan de zuidzijde van het Vrijthof, achter de tent naast de schaatsbaan. Deze toiletruimten zijn uitsluitend bestemd voor (kortdurend) persoonlijk gebruik. Verblijf om andere reden is niet toegestaan. Wildplassen is op straffe van onmiddellijke verwijdering van het terrein.


Aktuele informatie

LAATSTE NIEUWS

Magisch Maastricht: een cadeautje!
Lees meer >

Nieuw in 2015: Kasteel Mirakels Maastricht
Lees meer >

OOK IN 2015 WEER MAGISCHE KORTINGS-PAKKETTEN VERKRIJGBAAR!!!
Lees meer >

Volledig nieuwsoverzicht >
Stichting Vrijthof Mooi
Vrijthof 7
6211 LC Maastricht

T 06 - 27 86 88 15
info@magischmaastrichtvrijthof.nl
KvK Limburg 14091888